Můžete se přihlásit se k odběru novinek a nic speciálního nezmeškáš.
x

Všeobecné obchodní podmínky


eshopu www.laherba.cz, provozované společností Laherba, s.r.o.

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Laherba, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 11836172 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 354200 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.laherba.sk, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").


Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.laherba.sk (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.


Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


Při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenska.


Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (požadované zboží vloží kupující do nákupního košíku),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

  • je plně svéprávný, a to s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem
  • jakékoli údaje, které poskytuje společnost LaHerba, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné
  • zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněn použít finanční zdroje využité k zaplacení Zboží
  • se před zahájením užívání Portálu LaHerba důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínky, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.


Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je starší 18-ti let.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě pochybností o splnění podmínky plnoletosti kupujícícho převážně při nákupu tabákových výrobků.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.laherba.sk je u každého produktu uvedena jeho cena. Výsledná cena objednávky je součet cen produktů, které si kupující vybral a poplatků za způsob platby a způsob doručení. Všechny poplatky jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a vstupují do konečné ceny. Všechny ceny jsou včetně DPH.


2. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby a způsob doručení. Pokud má způsob platby, či způsob doručení vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.


3. Platbu může kupující uhradit v hotovosti na dobírku při převzetí zboží. Dále má kupující možnost platit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, nebo pomocí platební brány.

 

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 

 

4. DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 

Příjem objednávky prodávající potvrdí zákazníkovi e-mailem. Zboží je zpravidla expedováno do jednoho pracovního dne od obdržení objednávky (či v případě platby předem od připsání částky na účet prodávajícího). V případě vyprodání zboží prodávající kupujícího vyrozumí a domluví se na dalším postupu.


Způsob doručení zboží a s ním spojené poplatky jsou definovány při každém jednotlivém objednávkovém formuláři. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby a způsob doručení. Pokud má způsob platby, či způsob doručení vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.

 

V případě zasílání objednaného zboží prostřednictvím České pošty a Packety je maximální hmotnost jedné zásilky 10 kg. Při osobním odběru není hmotnost objednaného zboží limitována.


Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a na případné závady dopravce neprodleně upozornit. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejího zjevného poškození nešetrným zacházením se kupujícímu doporučuje zásilku nepřevzít.


Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Kupující a prodávající se tímto dohodli na tom, že v případě, že kupující nepřevezme zásilku zaslanou na dobírku a tato bude vrácena zpět, uhradí prodávajícímu náhradu škody pouze v paušalizované výši 20eur.

 

Prodávající deklaruje, že nebude uplatňovat náhradu škody ve skutečné výši spočívající ve vynaložení nákladů na pracovní sílu, vyskladnění, balení, fakturaci, expedici, poštovné, zpětné rozbalení, vystavení dobropisu, naskladnění, ušlý zisk aj., ale toliko sjednanou paušální náhradu. Nahoru uvedená sjednaná částka ve výši 20eur je splatná do 15 dní od okamžiku, kdy byla objednaná zásilka předána prvnímu dopravci.

 

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ .


Kupující se zavazuje, že využije-li svého práva odstoupit od smlouvy, zašle nepoškozené zboží nevykazující známky použití na adresu prodávajícího, a to v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a dokumentací, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození. Prodávající doporučuje zásilku pojistit. Výslovně také uvádí, že balíky poslané na dobírku není možné přijmout. Náklady na dopravu jdou v tomto případě k tíži zákazníka.


Před jakýmkoliv odesláním zboží zpět je odběratel povinen o této skutečnosti informovat dodavatele e-mailem na e-mailovou adresu info@laherba.sk.


Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a kontakt (e-mail nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.


Po převzetí vráceného zboží se prodávající zavazuje zaslat na bankovní účet či fakturační adresu zákazníka zpět kupní cenu, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

 

 

6. ZÁRUKA A REKLAMACE

 

Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Je-li kupujícím spotřebitel a není-li v záručním listu uvedena lhůta delší, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.


Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu a vyplnit průvodní list.


V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.


Jestliže v rámci záruky dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).

 

 

 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a pod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

 

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

 

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů dalším osobám, do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím se zpracováním mých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, IP adresa) společností Laherba, s.r.o,. za účelem nabízení služeb a produktů společnosti Laherba, s.r.o.


Potvrzuji seznámení se s obsahem Zásad zpracování osobních údajů a s poučením o tom, jak Laherba, s.r.o. mé osobní údaje zpracovává, o svých právech, o možnosti odvolat tento souhlas a o tom, že aktuální znění pravidel mohu kdykoliv získat na webu laherba.sk.

 

 

9. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

 

Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

 

Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

Neexistují žádné předpoklady ani tvrzení, že produkty nebo informace uvedené na těchto webových stránkách jsou k dispozici, vhodné, neomezené nebo legální mimo Českou republiku. Každý, kdo se rozhodne pro přístup k této webové stránce, je zcela zodpovědný za to, že uvedené produkty a informace jsou neomezené ve své vlastní zemi. Použití těchto webových stránek je na vlastní riziko.

 

Pro objednání musí být zákazník ve věku 18 let nebo starší. Každá objednávka je proto považována za podanou v souladu s touto podmínkou.

 

Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách laherba.sk.


Veškeré objednávky, které jsou kupujícím odeslány do internetového obchodu laherba.sk se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

 

Praha dne 12.2.2024